fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden FlushApp 2016 – 2018 

Gedeponeerd bij de Kamer van koophandel te Enschede.

DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Definities
 • Onder “overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan elke overeenkomst onder de hieronder opgenomen voorwaarden tussen FlushApp en contractspartij met betrekking tot de levering van de diensten door FlushApp (zie tevens contract), langs conventionele weg dan wel via enige ander (tele- dan wel online-) communicatiemiddel waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, al dan niet via vaste infrastructuren en protocollen zoals I-Mode, Vodafone Life, WAP, SMS, WhatsApp en Internet Protocol, alles in de ruimste zin des woords.
 • Onder “FlushApp” wordt in deze voorwaarden verstaan de onderneming FlushApp alsmede alle zuster-, moeder- dochterondernemingen waar FlushApp mee in verband staat.
 • Onder “diensten” wordt in deze voorwaarden verstaan alle diensten en/of goederen en/of documentatie en/of programmatuur en/of applicaties en/of websites en/of databestanden en/of apparatuur en/of materialen die FlushApp aan contractspartij levert op basis van de overeenkomst, zoals – maar niet beperkt tot – webdesign, redesign, logodesign, web promotie, drukwerk, advertenties, promotiegoederen, point of sale en voorts alle diensten die verband houden met de corporate identity van contractspartij; dit alles in de ruimste zin van het woord.
 • Onder “contractspartij” wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met FlushApp een overeenkomst aangaat.
 1. Toepasselijkheid
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van en elke overeenkomst met FlushApp. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Almelo en ter inzage verkrijgbaar bij de kamer van koophandel te Enschede. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn gepubliceerd op de website https://www.flushapp.nl/algemene-voorwaarden.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover partijen deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden uitsluitend voor het aanbod of de overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.
 • FlushApp heeft het recht werkzaamheden ten behoeve van de overeenkomst te laten verrichten door derden. Indien in deze voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van FlushApp worden bedongen, dan worden deze eveneens geacht te zijn bedongen door of ten behoeve van door FlushApp in verband met de overeenkomst ingeschakelde derden.
 • De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de contractspartij wordt uitdrukkelijk verworpen.
 • De rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zijn voor contractspartij niet overdraag- dan wel licentieerbaar aan derden, zonder schriftelijke toestemming van FlushApp.

 

 1. Totstandkoming
 • Aanvaarding door de contractspartij van een gedane offerte dient te geschieden door de offerte ondertekend per post of per fax aan FlushApp te retourneren. Indien dit uitdrukkelijk door FlushApp wordt aangegeven, kan de aanvaarding ook op andere wijze, bijvoorbeeld door e-mail, downloaden van de App geschieden.
 • Aanvaarding van de gedane dienst houdt tevens in dat contractspartij aan FlushApp voor de duur van de overeenkomst een exclusief recht verleent om de opdracht uit de overeenkomst te vervullen. Een en ander tenzij partijen in de offerte uitdrukkelijk hiervan afwijken.
 • Indien de acceptatie ten aanzien van de offerte voorbehouden en/of wijzigingen, in welke hoedanigheid van welke aard dan ook, door contractspartij zijn aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand zodra FlushApp deze wijzigingen en/of voorbehouden geaccepteerd heeft en zulks ook kenbaar gemaakt heeft aan contractspartij. Voor zover deze wijzigingen en/of voorbehouden een verhoging of verlaging van de prijs inhouden, heeft dit pas geldende kracht voor zover partijen dit schriftelijk overeengekomen zijn.
 • Onverminderd het bepaalde in lid 1, lid 2 en lid 3, komt de overeenkomst niet eerder tot stand dan op het moment dat FlushApp een opdracht akkoordverklaring, zoals bedoeld in de voorgaande leden, van de contractspartij heeft geaccepteerd. FlushApp heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren. FlushApp kan evenwel aan een akkoordverklaring nadere voorwaarden verbinden.
 • Een Overeenkomst wordt uitsluitend geacht tot stand te zijn gekomen met FlushApp en niet met een van de medewerkers van FlushApp afzonderlijk.
 1. Aanbod
 • Elk aanbod van FlushApp is herroepelijk en vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat het onherroepelijk is.
 • Door FlushApp in catalogi, internet, presentaties of op andere wijze kenbaar gemaakte prijzen binden FlushApp niet.
 • FlushApp kan prijzen wijzigen in het bijzonder op basis van de gebruikelijke inflatiecorrectie en wanneer zij daartoe genood wordt door wijzigingen van (fiscale) wetgeving, zonder dat daarmee een nieuw aanbod wordt gedaan dat door de Contractspartij opnieuw aanvaard behoeft te worden. Een verhoging van meer dan 25% geeft de Contractspartij het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 1. Termijn
 • Een door FlushApp eventueel overeengekomen termijn om diensten te verrichten, wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk als een fatale termijn is gekwalificeerd.
 • De termijn gaat in zodra alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, die contractspartij aan FlushApp dient te verstrekken en de eventueel overeengekomen aanbetaling in het bezit zijn van FlushApp.
 • FlushApp zal zich zoveel mogelijk aan de termijn houden, maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een overschrijding van de termijn verplicht FlushApp niet tot een vergoeding, noch geeft zij contractspartij het recht de overeenkomst te ontbinden.
 1. Prijs en betaling
 • De door FlushApp te berekenen vergoedingen zijn in euro’s en luiden exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 • Indien de vergoeding geheel of ten dele afhankelijk is van gegevens die door FlushApp worden geadministreerd, dan zullen de door FlushApp aangeleverde gegevens bindend zijn.
 • Onverminderd het recht van FlushApp genoemd in artikel 8 lid 2, zal FlushApp wekelijks, twee wekelijks, maandelijks, jaarlijks, op projectbasis dan wel op basis van deelfacturering een factuur versturen aan contractspartij waarin de door contractspartij te betalen bedragen over de voorafgaande periode worden gespecificeerd. Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Facturatie ten aanzien van clouddiensten geschieden vooraf. Afgenomen diensten dienen dan ook volgens contract maandelijks vooraf voldaan te worden.
 • Betalingen van contractspartij strekken in de eerste plaats steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook wanneer contractspartij vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 • De betalingsverplichting van contractspartij gaat in op het moment waarop de overeenkomst, in de zin van artikel 3, tot stand is gekomen. Als moment van betaling geldt het tijdstip waarop het verschuldigde is bijgeschreven op de bankrekeningen van FlushApp.
 • FlushApp kan niet aansprakelijk worden gehouden voor frauduleus gebruik van de betalingsgegevens of gebruik van de clouddienst door derden.
 • Meerwerk/ extra kosten: Indien FlushApp ten behoeve van de contractspartij werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een overeenkomst tussen partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat contractspartij op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/ kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht. De tarieven voor meerwerk zullen separaat genoemd worden in de overeenkomst
 1. Buitengerechtelijke kosten
 • Bij overschrijding van een betalingstermijn is contractspartij in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Contractspartij is gedurende de periode van verzuim rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per maand of per gedeelte daarvan, ook in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen. De rente zal berekend worden vanaf de eerste dag van de maand waarover de prijs niet tijdig is betaald tot aan de dag van algehele betaling.
 • Indien contractspartij nalatig blijft met nakoming van een verplichting uit de overeenkomst, is contractspartij tevens gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150, – tenzij contractspartij kan aantonen dat de werkelijke kosten lager zijn. In dat geval is contractspartij gehouden tot vergoeding van de werkelijk door FlushApp gemaakte buitengerechtelijke kosten.
 1. Opschorting FlushApp
 • Contractspartij zal aan FlushApp met het oog op de uitvoering van de overeenkomst de benodigde medewerking verlenen, zoals het verschaffen van juiste informatie en het ter beschikking stellen van competente medewerkers, geschikte ruimte, goede apparatuur en materialen.
 • Contractspartij draagt er voorts zorg voor dat alle gegevens, waarvan FlushApp aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan contractspartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan FlushApp worden verstrekt. Indien contractspartij de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, data, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van FlushApp stelt en voorts bij elke toerekenbare tekortkoming in de naleving van de verplichtingen door contractspartij, heeft FlushApp het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd haar overige opschortingsrechten en onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.
 • FlushApp is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de contractspartij. FlushApp kan naar aanleiding daarvan zekerheden – in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie – voor nakoming van de betalingsverplichting van de contractspartij verlangen. Contractspartij is verplicht op het eerste verzoek van FlushApp daartoe, een dergelijke zekerheid te verstrekken.
 • FlushApp is gerechtigd al haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, indien zij gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Contractspartij en aan een door FlushApp verlangde waarborgsom of zekerheidstelling zoals genoemd in het vorige lid niet wordt voldaan of indien vaststaat dan wel aannemelijk is dat contractspartij niet aan de voorwaarden van de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
 1. Eigendomsvoorbehoud
 • Het eigendom van de op basis van de overeenkomst aan contractspartij geleverde goederen voortvloeiende uit de diensten gaat pas over op contractspartij zodra deze al datgene wat betaald moet worden krachtens enige overeenkomst met FlushApp aan FlushApp heeft voldaan.
 • Licenties en gebruiksrechten die FlushApp aan contractspartij verschaft treden pas in werking nadat de contractspartij al haar (financiële) verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst aan FlushApp voldaan heeft.
 • Zolang de vorderingen van FlushApp niet volledig voldaan zijn, mogen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening de aan contractspartij geleverde goederen die voortvloeien uit de diensten uitsluitend onder gelijke eigendomsvoorbehoud aan derden worden overgedragen. Voorts mogen daarop ten behoeve van derden slechts beperkte rechten worden gevestigd met voorafgaande schriftelijke toestemming van FlushApp.
 • Voor zover noodzakelijk geeft contractspartij FlushApp een onherroepelijke volmacht, waaronder die tot binnentreden, om al datgene te doen om zo nodig de FlushApp toekomende zaken weer in haar macht te brengen.
 1. Klachten, verrekening en opschorting door contractpartij
 • Aan contractspartij komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe nadat zij FlushApp deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk in gebreke stelt en haar een redelijke termijn vergunt voor zuivering van haar tekortkoming in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
 • Contractspartij kan geen beroep meer doen op een klacht met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, indien zij daarvan niet schriftelijk kennis heeft gegeven aan FlushApp binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen, nadat zij het gebrek heeft ontdekt of had behoren te ontdekken.
 • In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft FlushApp altijd de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of -indien mogelijk- opnieuw verrichten van de afgekeurde diensten of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door contractspartij reeds betaalde honorarium.
 • Contractspartij heeft onder geen beding het recht zijn vorderingen op FlushApp te verrekenen met vergoedingen die contractspartij aan FlushApp verschuldigd is. Contractspartij kan zich derhalve jegens FlushApp nooit met een beroep op verrekening aan zijn verplichtingen tot betaling onttrekken.
 • Eventuele klachten en/of aansprakelijkheden aan de kant van FlushApp geeft contractspartij niet het recht zijn betalingsverplichting jegens FlushApp op te schorten.
 1. Aansprakelijkheid
 • FlushApp zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. FlushApp zal zich daarbij inspannen om de werkzaamheden steeds naar behoren te verrichten.
 • Onverminderd de bepalingen over aansprakelijkheid die elders in deze voorwaarden zijn opgenomen, aanvaardt FlushApp de wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 • FlushApp aanvaardt aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit toerekenbare tekortkoming van FlushApp. FlushApp zal in die gevallen uitsluitend aansprakelijk zijn voor vervangingsschade, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Aanvullende schade, waaronder mede begrepen vertragingsschade en gevolgschade, wordt niet vergoed.
 • Indien op de beperking van de aansprakelijkheid tot vervangingsschade, zoals bepaald in lid 3, onder de omstandigheden van het geval geen beroep kan worden gedaan, kan contractspartij naast vervangende schadevergoeding, vergoeding van aanvullende schade vorderen. De aanvullende schadevergoeding bedraagt nooit meer dan 25 procent van de prijs (exclusief B.T.W.) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen voor de achterwege gebleven prestatie.
 • Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, is FlushApp uitsluitend aansprakelijk voor 25% van het bedongen honorarium (excl. btw) dat in rekening is gebracht in de 12 maanden voorafgaand aan de toerekenbare tekortkoming.
 • In geval van ontbinding heeft contractspartij geen recht op enige vorm van schadevergoeding.
 • Aansprakelijkheid van FlushApp voor schade als gevolg van onrechtmatige daad is uitgesloten, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten van FlushApp, niet ondergeschikten en vertegenwoordigers.
 • De hiervoor opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van FlushApp gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van bestuurders of leidinggevende ondergeschikten van FlushApp. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de prijs (exclusief B.T.W.) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen maar nooit meer dan € 30.000,–.
 • Indien met het oog op de omstandigheden van het geval geen beroep kan worden gedaan op de leden 1 tot en met 8 van dit artikel bedraagt de schadevergoeding nimmer meer dan de prijs bedongen bij de overeenkomst tussen partijen maar nooit meer dan € 100.000, –.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat contractspartij de schade schriftelijk aan FlushApp meedeelt binnen 5 werkdagen nadat hij deze heeft ontdekt of had behoren te ontdekken.
 • Indien FlushApp aansprakelijk is op grond van de leden in dit artikel en FlushApp zich tegen deze aansprakelijkheid op een gebruikelijke wijze heeft verzekerd, dan wordt elke aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt.

 

 1. Rechten van derden
 • Contractspartij is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de door FlushApp aan haar toegekende gebruikersnamen/loginnamen, domeinnamen, wachtwoorden, cloudopslag en e-mailadressen. FlushApp is hierbij gerechtigd wijzigingen erin aan te brengen voor zover zij dit nodig acht voor haar dienstverlening. FlushApp is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door contractspartij op haar systemen worden geplaatst, tenzij partijen dit uitdrukkelijk afspreken.
 • Contractspartij staat ervoor in dat FlushApp door de uitvoering van de overeenkomst noch direct noch indirect inbreuk maakt op de eventuele rechten van derden een en ander in de ruimste zin des woords.
 • FlushApp garandeert niet dat de aan contractspartij geleverde diensten geen inbreuk maken op enig recht van intellectueel eigendom van derden. Contractspartij zal de rechten van intellectuele eigendom die op de geleverde diensten rusten respecteren.
 • FlushApp is gerechtigd, zonder schadeplichtig te geraken, haar dienstverlening te staken en gestaakt te houden indien haar aannemelijk is geworden dat daarmee inbreuk gemaakt zou kunnen worden op rechten van derden.
 1. Duur overeenkomst & tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
 • De overeenkomst tussen partijen wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk hiervan afgeweken wordt. Indien contracten worden aangegaan voor een jaar, zullen deze niet automatisch verlengd worden aan het einde van het jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en benadrukt.
 • De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door beide partijen worden opgezegd, mits dit schriftelijk en aangetekend geschiedt en met inachtneming van een termijn van tenminste 2 maanden, onverminderd het recht van FlushApp op schadevergoeding. Uit de overeenkomst kan voortvloeien dat tussen partijen een langere termijn in acht zal moeten worden genomen.
 • De overeenkomst zal van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst zijn beëindigd indien FlushApp per brief opzegt, in de navolgende gevallen:
 • Indien contractspartij ondanks sommatie in gebreke blijft binnen 5 werkdagen na sommatie alsnog aan zijn contractuele verplichtingen – anders dan betalingsverplichtingen – te voldoen;
 • Met onmiddellijke ingang: indien contractspartij in verzuim is voor wat betreft verschuldigde vergoedingen aan FlushApp te voldoen; met onmiddellijke ingang: bij of bij aanvraag van faillissement, surseance van betaling van de contractspartij en/of het toepasselijk verklaren van de schuldsaneringsregeling op de contractspartij;
 • Met onmiddellijke ingang: bij ontbinding van de contractspartij als zijnde rechtspersoon: Ingeval van tussentijdse beëindiging, zullen de vorderingen van FlushApp op Contractspartij onmiddellijk opeisbaar zijn en heeft FlushApp het recht om van contractspartij volledige vergoeding van door haar geleden schade te vorderen.
 • Na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, heeft FlushApp het recht om contractspartij te verzoeken het gebruik van de diensten met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden en te verzoeken alle documenten, rapportages, geleverde geoptimaliseerde pagina’s en adviezen te verwijderen van de webpagina’s van contractspartij en voorts alle materialen die verband houden met de diensten aan Switch2asp te retourneren, aan welk verzoek contractspartij onmiddellijk gehoor zal geven.

 

 1. Vertrouwelijke gegevens, overname personeel & privacy
 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals een jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. FlushApp zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien contractspartij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden.
 • Contractspartij vrijwaart FlushApp voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door contractspartij wordt gehouden of waarvoor contractspartij uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is.
 1. AVG-wet, cookies en persoonsgegevens.

15.1 AVG-wet

Bij FlushApp willen we je graag op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen en ander belangrijk nieuws. Daarom gebruiken we je naam en e-mailadres om je op de hoogte te houden. Andere gegevens zoals je NAW-gegevens en je telefoonnummer blijven alleen in ons bestand staan om contact met je op te nemen als er wat aan de hand is bijvoorbeeld bij het mislukken van een betaling. We geven deze gegevens nooit* aan derden of voor andere doeleinden tenzij jij daar toestemming voor geeft.

*Wanneer er sprake is van een strafbaar feit of een criminele activiteit geldt dit niet, en zal FlushApp deze gegevens vrijgeven aan de desbetreffende instanties.

15.2 Cookies

Op FlushApp.nl .de en .com zijn cookies toegevoegd om te kijken wat je bezighoudt op onze website. Ook kunnen wij Google Analytics gebruiken om je website gedrag te bekijken en in kaart te brengen. Zo kunnen we de website verder optimaliseren. Ook worden deze gegevens alleen intern gebruikt en nooit vrijgegeven aan derden tenzij er toestemming door jezelf is verleend.

15.3 Persoonsgegevens

FlushApp wil graag weten wie klant is geworden. Het is daarom erg belangrijk om altijd de juiste gegevens in te voeren. Deze gegevens staan goed beveiligd bij ons in het systeem en worden alleen gebruikt voor ons zelf of voor een klantgerichte aanbieding. FlushApp zal nooit zonder toestemming jouw gegevens verspreiden of verkopen aan derden.

 1. Overmacht
 • Een tekortkoming wordt een partij niet toegerekend indien zij het gevolg is van een omstandigheid, die niet te wijten is aan de schuld van een partij, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder meer de volgende omstandigheden komen niet voor rekening van FlushApp, ook indien zij bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren: werkstakingen, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, wetsvoorschriften en overheidsmaatregelen, ziekte van door FlushApp ingeschakelde hulppersonen, natuurrampen, diefstal, molest, brand en storingen op internet, WAP of andere (mede) door derden beheerde (al dan niet mobiele) infrastructuren.
 1. Intellectuele- en industriële eigendomsrechten
 • De bepalingen uit dit artikel gelden tenzij uitdrukkelijk door partijen schriftelijk anders is overeengekomen, middels een daartoe reikende door partijen ondertekende akte.
 • Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij FlushApp, diens licentiegevers of diens toeleveranciers en contractspartij erkent dit ook.
 • De overeenkomst ziet derhalve op generlei wijze toe op overdracht van enig intellectueel- en industrieel eigendomsrecht van FlushApp op contractspartij. Contractspartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van contractspartij tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan contractspartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar en niet sub-licentieerbaar aan derden.
 • Contractspartij garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan FlushApp van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Contractspartij zal FlushApp vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 • Het is contractspartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de diensten te verwijderen of te wijzigen.
 • Voor zover gebruik gemaakt wordt van domeinnamen, zullen alle domeinnamen op naam van FlushApp geregistreerd worden, tenzij partijen anderszins uitdrukkelijk overeenkomen.
 • FlushApp heeft het recht de naam en het logo van een contractspartij te gebruiken in haar eigen reclame-uitingen dan wel het voor hem tot stand gebrachte werk in haar bedrijfspresentaties of promoties te noemen, alsmede als contractspartij van FlushApp te noemen op haar website(s).
 • FlushApp heeft het recht alle door haar verzamelde content/ werken/ data voortvloeiende uit de geleverde diensten vanuit een databank te (doen) exploiteren. Voor wat betreft de door FlushApp opgebouwde databanken heeft FlushApp te gelden als producent als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder b van de databankenwet.
 • FlushApp draagt door het hanteren van deze algemene voorwaarden op generlei wijze haar rechten over als producent van haar databanken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 lid 4 van de databankenwet.
 • Ingevolge haar positie als producent in de zin van de databankenwet zullen aan FlushApp dan ook de uitsluitende rechten als bedoeld in artikel 2 lid 1 databankenwet toekomen, te weten het toestemming verlenen voor de volgende handelingen:
 • Het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
 • Het herhaalt en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief of in kwantitatief opzicht niet substantiële delen van de inhoud van een databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van die databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen.
 1. Geschillen
 • Op overeenkomsten met FlushApp is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt ter zake alle overeenkomsten uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Almelo tenzij dwingend recht anders voorschrijft.
 1. E-mail
 • Indien op grond van deze algemene voorwaarden of enige overeenkomst tussen partijen een schriftelijke mededeling van een der partijen wordt verlangd, dient deze per post of fax te worden verzonden. Een e-mailbericht wordt daaraan niet gelijk gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 1. Wijziging, nietigheid en vernietigbaarheid van de voorwaarden
 • FlushApp is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. FlushApp zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan contractspartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens contractspartij in zodra hem de wijziging is medegedeeld.
 • Nietigheid of vernietiging, om welke reden dan ook, deels of geheel, van enige bepaling van de overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De betrokken (delen van die) bepaling zal (zullen) in overleg met partijen worden omgezet in de rechtens wel toelaatbare bepaling die naar inhoud en strekking daar het meest mee overeenstemt, onverminderd het bepaalde in artikel 3:42 burgerlijk wetboek.
 1. Bijlagen bij de overeenkomst vormen een onlosmakelijk deel daarvan.

Bij strijd tussen bepalingen tussen de bijlage(n) en de overeenkomst prevaleert de overeenkomst tenzij in de bijlage(n) uitdrukkelijk van de overeenkomst wordt afgeweken.

 

DEEL B: BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE HOSTINGFACILITEITEN DOOR FLUSHAPP TEN BEHOEVE VAN CONTRACTSPARTIJ

Deze bepalingen zijn geldig indien en voor zo ver contractspartij toegang heeft tot ICT systemen, Cloudsystemen van FlushApp dan wel haar website(s) door FlushApp laat hosten en partijen hiervoor een separate host overeenkomst gesloten hebben. Bijzondere bepalingen

 • Contractspartij zal zich opstellen en/of zich gedragen conform datgene wat van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Contractspartij stelt FlushApp zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens, voor zover FlushApp deze gegevens nodig heeft voor de door haar te verrichten diensten.
 • Contractspartij onthoudt zich ervan overige klanten van FlushApp of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is contractspartij verboden processen of programma’s – al dan niet via het systeem – op te starten waarvan contractspartij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks FlushApp, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan gebruikerszijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door ‘open relaying’ door een verkeerd geconfigureerde mailserver. Het is contractspartij slechts toegestaan processen of programma’s op te starten indien er een directe, door FlushApp toegestane verbinding met het systeem bestaat.
 • Het is contractspartij niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de nettiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
 • Spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden, data, e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mailadres of andere dienst bij FlushApp;
 • Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • Het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie, racistische uitingen, en beledigende uitingen;
 • Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van personen;
 • Het doen van crimineel dataverkeer, inhoudende dat het systeem van FlushApp gebruikt wordt voor het plegen van (structurele) strafbare handelingen dan wel ter ondersteuning van een criminele organisatie in de zin der wet;
 • Hacken; het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet;
 • Cracken; het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet en daarin veranderingen aanbrengen.
 • Contractspartij zal zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat de belangen van FlushApp geschaad worden en zal zich met name zodanig gedragen dat iedere aansprakelijkheid van FlushApp als tussenpersoon voor onrechtmatige en/of strafbare inhoud van de websites en/of hyper- en deeplinks op die websites wordt vermeden. Mocht FlushApp ervan op de hoogte komen en/of worden gesteld dat een door contractspartij door middel van het gebruik van haar diensten openbaar gemaakte publicatie inbreuk maakt op de rechten van derden of dat contractspartij anderszins onrechtmatig en/of strafbaar handelt, kan FlushApp contractspartij sommeren de desbetreffende publicatie binnen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur te (doen) verwijderen. Indien contractspartij hieraan geen gevolg geeft, is FlushApp gerechtigd de publicatie zelf van haar systemen te (doen) verwijderen. FlushApp is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding wegens het verwijderen van bovenstaand omschreven materiaal.
 • FlushApp kan alle tot haar beschikking zijnde gegevens van contractspartij aan derden verstrekken indien daarvoor een wettelijke grondslag bestaat dan wel dat in rechte van FlushApp gevorderd wordt dan wel dat op last van de officier van justitie van FlushApp gevorderd wordt. FlushApp zal als dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding jegens contractspartij.
 • Indien FlushApp in en/of buiten rechte wordt aangesproken door een derde ter zake van onrechtmatig handelen en/of nalaten door of vanwege contractspartij, zal contractspartij FlushApp ter zake vrijwaren en volledig schadeloosstellen.
 • Contractspartij dient verder redelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat een computervirus of -worm op het netwerk van FlushApp of het internet wordt verspreid, gemaakt of geïntroduceerd.
 • FlushApp neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van haar systemen en de opgeslagen persoonsgegevens, daarbij rekening houdende met de aard van de risico’s, de stand van de techniek en de kosten van implementatie daarvan.

 

TOEVOEGING ALGEMENE BEPALINGEN

22 Toevoeging Algemene Bepalingen:

22.1.1 Duur van de overeenkomst:

Alle overeenkomsten tussen FlushApp en client worden aangegaan voor een jaar, welke automatisch verlengd worden aan het einde van dat jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en benadrukt.

22.1.2 Totstandkoming/ Bestelling

Klant downloadt in beginsel een app waarin zij verklaart akkoord te gaan met de inrekening gebrachte kosten en alle producten die achteraf worden besteld in rekening gebracht zullen worden door FlushApp. Bestellingen mogen tot stand komen indien Klant een telefonische opdracht of opdracht via internet geeft en zich daarbij identificeert doormiddel van een door de FlushApp verstrekt wachtwoord of het wachtwoord dat op het bestelmoment het juiste wachtwoord is voor de hosting manager, clouddienst van Klant. Fouten die tot stand zijn gekomen door een telefonische bestelling zijn voor risico en rekening van de Klant.

22.1.3 Registratie FlushApp.

Registraties zullen door FlushApp worden ondergebracht bij Previder BV te Hengelo.

22.2 Rechtspersonen:

Indien de klant uit hoofde van een bedrijf, stichting of vereniging handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen in geval mocht blijken dat de klant ten tijde van de opdrachtgeving aan FlushApp niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst is aangegaan, of als de rechtspersoon voor wie getekend is afziet van haar verplichtingen te betalen. Tevens heeft FlushApp het recht om kosten die door derden aan FlushApp zijn opgelegd, door te berekenen aan de klant indien deze het gevolg zijn van onbevoegd handelen van de klant uit naam van de voorgehouden rechtspersoon bij FlushApp.

22.3 Opzegging:

22.3.1 Opzegging van overeenkomsten dienen SCHRIFTELIJK 1 maand voor beëindiging van het contract/ de factuurmaand te geschieden. Een contract begint op de eerste dag van het downloaden van de App, en of het gebruik van de Clouddienst. (Is de klant bijvoorbeeld in september klant geworden dan is september de factuurmaand en dient de opzegging te geschieden voor 1 juli). Indien de klant te laat is met opzeggen zal deze gehouden worden aan een verlenging van het nieuwe contract. Opzegging zal bovendien nimmer leiden tot restitutie van hetgeen reeds gefactureerd is. De klant gaat er mee akkoord dat ook binnen de eerste 7 dagen van de contracttermijn geen aanspraak gemaakt kan worden op de wettelijke 7 dagen ontbindingstijd, mede omdat FlushApp binnen deze 7 dagen begint met nakoming van de overeenkomst.

22.3.2 Wanneer na opzegging en het verstrijken van de looptijd van het contract mocht blijken dat de klant verzuimd heeft voor een tijdige op zegging van de App en daarvoor zorg te dragen, zullen deze met een maand worden verlengd en gefactureerd.

22.3.3 Ten tijde van opzegging zal er een eindafrekening plaatsvinden van de producten die slechts gedeeltelijk zijn gefactureerd, welke gedurende het contract zijn afgenomen en derhalve in rekening zijn gebracht tot de maand-type waarin de klant in beginsel klant geworden is. Hierbij geld dat voor alle producten van FlushApp een minimale looptijd van 1 maand geldt.

22.3.4 Opzeggingen zullen door FlushApp slechts in behandeling worden genomen indien de klant geen vorderingen meer heeft open staan bij FlushApp. Indien de klant verzuimd om openstaande vorderingen te betalen zullen de afgenomen producten worden verlengd met een maand.

22.3.5 Opzeggingen zullen altijd worden bevestigd per e-mail. Indien de klant binnen 7 dagen geen bevestiging heeft ontvangen, wordt de klant geacht contact met FlushApp op te nemen per telefoon, om te informeren of de opzegging ontvangen is.

 

22.4 Betalingsverzuim:

Indien de klant na herhaaldelijke verzoeken nog steeds niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, zal het hosting account door FlushApp worden beëindigd. De gegevens van de klant zullen technisch worden opgeheven en direct daarna geregistreerd worden op onze naam (FlushApp heeft het recht op te heffen indien de klant in verzuim blijft). Indien de klant weer gebruik wenst te maken van de diensten dient de klant de facturen te betalen met daarbij 15% heraansluitingskosten over de openstaande bedragen tot het moment van afsluiting met een minimum van € 25,-. Pas na betaling zal FlushApp overgaan tot overdracht van de gegevens op naam van de klant.

22.5 Automatisch Incasso:

Indien na automatisch incasso de betaling tot 2x toe niet incasseerbaar blijkt te zijn, zal FlushApp € 15,- administratiekosten in rekening brengen. Wanneer de klant ten onrechte de incasso storneert zal FlushApp € 25,- administratiekosten in rekening brengen.

 1. Reclames

23.1 Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 3 werkdagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

23.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 werkdagen na de factuurdatum

23.3 Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

23.4 Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

23.5 Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld, echter met dien verstande dat dit slechts dat deel van de factuur betreft waarop reclame gegrond wordt geacht.

23.6 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

 1. Ingeval de wederpartij:

A failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,

 1. Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
 2. Enige uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt,
 3. Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, heeft FlushApp door het enkel plaatsgrijpen van een der opgenoemde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij onze dienstverlening op te schorten, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op schadevergoeding van kosten, schaden en rente.

24.1 SPAM-Beleid:

Wat is spam?

Spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden data, e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud dan wel links. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mailadres of andere dienst bij FlushApp.

Waarom?

In tegenstelling tot de traditionele verspreiders van “junk mail”, die postpapier, enveloppen en port betalen, kunnen verspreiders van Unsolicited bulk E-mail (UBE) en Unsolicited Commercial E-mail (UCE), oftewel grote hoeveelheden ongevraagde commerciële e-mail dan wel data (ook wel spam genoemd), zonder al te veel kosten aan hun eigen zijde voor grote overlast en enorme kosten zorgen aan de zijde van de ontvangers van dergelijke e-mail dan wel data.

Deze kosten zijn o.a.:

* Bandbreedte van de ISP om spam te verspreiden; Additionele IP-infrastructuur

* Het signaleren, filteren en verwijderen van spam (UBE en UCE)

* Uitbreiding van de infrastructuur met hard- en software voor de benodigde voorzorgsmaatregelen FlushApp is van mening dat de bovenstaande kosten niet zonder meer aan de gebruikers van het Internet kunnen worden opgedrongen. Het uitbannen van spam, data zal volgens FlushApp leiden tot een beter en goedkoper gebruik van het Internet en stelt FlushApp beter in staat haar klanten een efficiënte en betaalbare service te verlenen.

Indien u voor uw eigen gewin reclame wilt maken, gebruik dan alstublieft een ander middel. Het probleem is dat bijna niemand positief reageert op spam, data berichten. Veel mensen gaan boze e-mail sturen, en vaak komt deze e-mail bij de provider (dus ons) terecht. Wij zijn verplicht deze te beantwoorden. Doen wij dit niet, dan wordt FlushApp naar alle waarschijnlijkheid opgenomen in allerlei anti-spam filters, waar wij en onze andere klanten dan de dupe van worden.

 

 

Het beleid

* A. Het is klanten verboden om spam berichten, data te verzenden aan iedere willekeurige Internetgebruiker en/of het ongevraagd posten van dergelijke berichten in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet via het netwerk van FlushApp. Dit geldt tevens indien deze handelingen worden verricht bij een andere provider maar de bedoelde dienst wordt gehost bij FlushApp.

* B. Het is klanten verboden om tijdelijk of permanent met een onvoldoende beveiligde telefoon, iPad of pc verbonden te zijn in het netwerk van FlushApp. YH 12D De server is toegestaan om inkomende berichten te accepteren dat is bedoeld voor de desbetreffende pakket, en App te verzenden dat afkomstig is van het door FlushApp toegekende IP-adres(sen). Het is expliciet verboden dingen te accepteren buiten het toegekende netwerk welke bedoeld is voor verzending buiten dit netwerk. Anders gezegd: de server is het begin of het eindpunt voor data, geen tussenstation. FlushApp heeft het recht om een onvoldoende beveiligde server, telefoon, iPad of pc zonder kennisgeving vooraf te blokkeren.

* C. Bulk data is toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde verified OPT-IN regeling. Waar een database voor is gebruikt waarin de ontvanger de verzender (de klant) niet heeft geautoriseerd, worden behandeld als spam en FlushApp zal dit bij de ontvangst van klachten als zodanig behandelen.

* D. Klachten betreffende spam dienen te worden ingediend per e-mail op abuse@FlushApp.nl. De klacht moet een volledige kopie inclusief originele headers van de mogelijke spam bevatten. Nadat is vastgesteld of de klacht daadwerkelijk UBE of bulk UCE betreft, krijgt de klant een officiële waarschuwing: FTO (“First Time Offender”). Indien binnen 24 uur geen reactie volgt waaruit blijkt dat er voldoende maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen, behoudt FlushApp zich het recht voor, de door FlushApp toegekende IP adres(sen) of data van de gebruiker te weren.

* E. Gefundeerde klachten over een klant die reeds bekend staat als FTO zullen ertoe leiden dat FlushApp zonder kennisgeving vooraf de respectievelijke DNS-records steeds voor een periode van minimaal 48 uur zal verwijderen. De klant wordt op de hoogte gesteld dat deze de status van STO (“Second Time Offender”) heeft verworven. FlushApp houdt zich het recht voor de dienst aan de klant zonder enig recht op kostenvermindering voor de nog lopende abonnementstermijn, definitief op te heffen. Als een onvoldoende beveiligd apparaat is gebruikt voor het verzenden of doorsturen van spam, wordt poort 25 (SMTP) geblokkeerd voor het (de) respectievelijke IP-adres(sen).

* F. Klanten die voor de derde maal de fout ingaan (TTO, “Third Time Offenders”) worden altijd onherroepelijk afgesloten zonder enig recht op kostenvermindering voor de nog lopende abonnementstermijn.

* G. FlushApp heeft het recht om dataverkeer te blokkeren van andere netwerken om zodanig te weren of te voorkomen. Het is mogelijk dat dit kan leiden tot tijdelijke uitval van verbinding(en) met andere netwerken.

24.2 Abuse Policy

De klant zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internet, Cloud gebruiker mag worden verwacht. Het is de klant niet toegestaan FlushApp producten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde en de algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor internet als zodanig. Teneinde duidelijkheid te scheppen omtrent gebruik en misbruik van domeinnamen, serverruimte en aanverwante diensten gaat u tevens akkoord met onze ACCEPTABLE USE/ ABUSE POLICY.

 

 

Bepalingen voor Cloudopslag

 1. Algemene bepalingen voor Cloudopslag

25.1 FlushApp is teken- en handelsbevoegd uit naam van klant of reseller aan te vragen, over te dragen, op te heffen en Cloudopslag gegevens te wijzigen, indien de klant daartoe opdracht heeft gegeven. Opdrachten kunnen in dit artikel ook tot stand komen d.m.v. wachtwoord identificatie via internet.

25.2 Indien het Cloudopslag van FlushApp wordt gebruikt ten behoeve van contact gegevens in de whois-databases, zal de klant als eindgebruiker van de Cloudopslag bij weg-verhuizing het domicilie laten wijzigen, zodat FlushApp niet meer in verband kan worden gebracht met de betreffende Cloudopslag.

25.3 De klant vrijwaart FlushApp van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd of niet juist registreren van Cloudopslag. De klant dient zelf te controleren of na bestelling de gewenste diensten of producten naar wens zijn geleverd door FlushApp.

 1. Bepalingen bij buitenlandse Cloudopslag van FlushApp

26.1 buitenlandse Cloudopslag worden bij FlushApp.nl geregistreerd via Previder BV te Hengelo. Bij de registratie van een buitenlandse Cloudopslag treedt FlushApp op als Tussen station op uit naam van FlushApp.de, .com, waarin een overeenkomst tot stand komt tussen de klant en FlushApp. De communicatie betreffende de rechten en plichten tussen de klant en buitenlandse Cloudopslag vindt plaats tussen de klant en FlushApp.

26.2 Indien FlushApp niet meer aan haar verplichtingen jegens klant zou kunnen voldoen, zijn de eigendomsrechten van de klant beschermd in de overeenkomst die hierbij tot stand is gekomen tussen de klant en FlushApp, waarbij een financiële verplichting van de Klant voor de Cloudopslag ontstaat ten gunste van FlushApp volgens de door haar gevoerde tarieven.

26.3 De klant heeft via deze algemene voorwaarden kennis genomen van de registratie richtlijnen van FlushApp, de prijslijst van FlushApp -Preisliste) en de algemene voorwaarden van FlushApp.

Voor vragen kunt u contact opnemen met FlushApp Nederland.

Info@flushapp.nl

Disclaimer

De door FlushApp verstrekte informatie is ontleend uit bronnen die betrouwbaar worden geacht. Echter voor de juistheid en volledigheid van deze informatie kan niet worden ingestaan. Op alle teksten, logo’s, afbeeldingen en ander materiaal dat gepubliceerd wordt op deze website ligt het copyright bij FlushApp. Indien dit niet het geval is wordt dit vermeld. Alle rechten voorbehouden.

 

Het overnemen van code of gedeeltes ervan, afbeeldingen, teksten en scripts van www.FlushApp.nl .de of .com is uitsluitend toegestaan met toestemming van de rechthebbende en vermelding van naam en link. Aanvragen kunnen worden gedaan via info@flushapp.nl

 

Aansprakelijkheid

Aan de informatie die op deze website wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. FlushApp aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid.

 

Alle informatie, tekst, codes, afbeeldingen en ander materiaal op deze website is met de grootste zorg samengesteld. FlushApp kan echter de correctheid ervan niet garanderen en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ontstane schade.

Gebruiksvoorwaarden FlushApp 2018

Typ- en spelfouten voorbehouden.